Ontwikkelingen voor onze medewerkers

Als hr-dienstverlener hechten we veel belang aan de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. We meten dit elk jaar in samenwerking met Great Place to Work. De inzichten uit het jaarlijkse onderzoek dienen als basis voor verdere ontwikkeling en verbetering.

In 2015 werden Unique en Secretary Plus in Nederland, Start People in België en USG People in Duitsland onderscheiden als ‘Best Workplace’.

Er werken ongeveer 6.000 medewerkers bij onze organisatie. Alle nieuw in dienst getreden medewerkers volgen ons on-boardingprogramma, dat webbased wordt gefaciliteerd. Nieuwe medewerkers worden vertrouwd gemaakt met zaken als missie, visie, strategie, ambities, waarden, duurzaamheid en cultuur van USG People en haar star brands, en met wat er van de medewerker in diens functie wordt verwacht.

SELECTIE EN ONTWIKKELING
USG People trekt medewerkers aan die de passende kennis en competenties bezitten voor het vervullen van hun functie en die aansluiten bij onze bedrijfscultuur. We nemen medewerkers niet alleen aan voor het vervullen van een bepaalde functie, maar helpen ze ook verder in hun ontwikkeling en loopbaan. De inzet van gekwalificeerde, gemotiveerde en opgeleide medewerkers is van essentieel belang voor het verduurzamen van de groei en verdere ontwikkeling van USG People en van onze medewerkers.

ONBOARDING
Alle nieuwe medewerkers volgen ons onboarding-programma. Dit programma besteedt onder meer uitgebreid aandacht aan de missie, visie, strategie, ambities, waarden en cultuur van USG People en zijn star brands, maar ook aan de vereisten die aan een medewerker in zijn/haar functie worden gesteld.

TRAINING EN OPLEIDING
Medewerkers, ook die van USG People, moeten vandaag de dag ultiem flexibel zijn om aansluiting te houden bij de arbeidsmarkt en de daarop gevraagde kennis en competenties. Duurzame inzetbaarheid, en dan met name opleiding en training, speelt hierin een essentiële rol. USG People vindt het belangrijk dat medewerkers zich realiseren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Ons trainings- en opleidingsaanbod helpt ons om onze medewerkers hiervan bewust te maken. Tevens vervullen de training en opleiding van onze medewerkers een belangrijke rol om binnen USG People de juiste medewerkers op de juiste plek te hebben en houden. Het trainings- en opleidingsaanbod komt tegemoet aan de ambities en behoeften van jong talent en zorgt er aan de andere kant voor dat meer ervaren en oudere medewerkers hun kennis en vaardigheden op peil houden en kunnen delen met de jongere generaties.

PERFORMANCE MANAGEMENT
Elke indirecte medewerker van USG People neemt deel in het performance managementproces dat volgens een jaarlijkse cyclus van plannen, functioneren en beoordelen verloopt. Zowel ten behoeve van de competentieontwikkeling als ten behoeve van de te behalen bedrijfsdoelstellingen worden aan het begin van het jaar samen met iedere medewerker doelstellingen geformuleerd. Halverwege het jaar vindt een tussentijdse evaluatie van de voortgang plaats en aan het eind van het jaar worden de door de medewerker gemaakte ontwikkeling en behaalde resultaten beoordeeld. Bij deze beoordeling wordt inmiddels voor een deel van onze medewerkers gewerkt met een 360 graden feedback, waarbij naast de leidinggevende ook collega’s en andere ‘peers’ onze medewerkers van feedback voorzien. De uiteindelijke beoordeling, maar ook het potentieel van de medewerker vormt een belangrijke input bij de identificatie van talent in onze organisatie.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING EN TALENTMANAGEMENT
USG People streeft naar leiderschap dat stuurt op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid, dat ruimte biedt voor persoonlijk leiderschap, en waarbij de strategie op praktische wijze wordt omgezet in resultaat. In onze leiderschaps- en talentprogramma’s ligt de nadruk naast versterking van leiderschap ook op persoonlijke ontwikkeling van het individu in de huidige functie en verdere loopbaan. We maken onder meer gebruik van een geïntegreerde programma-opzet voor de ontwikkeling van ons senior en middenmanagement om zo de doorstroming naar sleutelposities in het senior management te bevorderen. USG People heeft de ambitie om structureel ten minste 80% van de vacatures in het senior management vanuit interne promotie te vervullen.

ORGANISATIECULTUUR
De kernnormen en -waarden die ten grondslag liggen aan de organisatiecultuur van USG People zijn niet slechts woorden. Deze waarden komen tot uiting in ons dagelijks handelen en onze manier van zakendoen. Onze business principles zijn: resultaatgerichtheid, passie, verbondenheid, professionaliteit en vooruitgang. We meten ook hoe onze medewerkers scoren op de competenties en gedragingen die horen bij de business principles.
Voor onze medewerkers bieden deze business principles een leidraad voor de wijze waarop we werken. Deze kernnormen en -waarden brengen we in onze dagelijkse werkzaamheden tot uitdrukking. De door ons geformuleerde basisverantwoordelijkheden die we hebben tegenover onze stakeholders dienen hiervoor als leidraad.

Privacy Statement
Cookie Statement
© 2018 - USG People